NameTypePeriod (days)RA (1950)Dec (1950)
U TrA CEP(B) 2.568423 16 02 51.2-62 46 37

Fourier Coefficients

Magnitude Values

SourceSystemFitPeriodA0R21R31R41213141
PPV42.5684237.96950.32320.10650.03424.15602.08605.8930
PPV21.8248747.96950.0990--4.3960--
SBV22.5684367.94000.3165--4.3730--
SBV21.8248517.94000.2160--5.1770--
AMDelta V32.5684230.19400.35060.1514-4.05602.1750-
AMDelta V31.8248810.19400.13730.0490-4.29602.1482-
FS79Delta Luminosity 42.568423-0.37760.15350.07884.01501.57084.9826
FS79Delta Luminosity 42.568423-0.32780.12860.09543.84530.81684.7312
FS79Delta Luminosity 41.824881-0.16160.01010.02024.41084.51763.6505
FS79Delta Luminosity 41.824881-0.19800.16830.06933.71345.15227.7786
F77Delta Luminosity 32.568438-0.37500.1667-3.89561.6022-
F77Delta Luminosity 42.568438-0.37340.15770.08304.00871.67135.2088
F77Delta Luminosity 52.568438-0.37240.16320.07953.99611.85355.2590
F77Delta Luminosity 32.568438-0.38960.1826-3.70711.3320-
F77Delta Luminosity 42.568438-0.39520.16940.09143.82021.40124.9197
F77Delta Luminosity 52.568438-0.39190.17300.08923.80131.51424.9763
F77Delta Luminosity 31.824850-0.10640.0745-4.41085.5229-
F77Delta Luminosity 41.824850-0.15310.01020.01024.49883.15423.3741
F77Delta Luminosity 51.824850-0.16490.01030.05154.63702.83374.6181
F77Delta Luminosity 31.824850-0.11260.0795-4.17205.5166-
F77Delta Luminosity 41.824850-0.13840.00630.03144.14690.61588.7274
F77Delta Luminosity 51.824850-0.16670.01920.03854.31650.96764.1092
SF78Delta Luminosity 42.568438-0.37420.15720.08114.00741.66885.2062
SF78Delta Luminosity 42.568438-0.32820.12930.09453.84721.00785.1082
SF78Delta Luminosity 41.824850-0.15470.00610.01024.49813.15293.3747
SF78Delta Luminosity 41.824850-0.19460.17080.07253.69894.36936.2398
Output All Magnitude Values    Format for output

Radial Velocity Values

SourceSystemFitPeriodA0R21R31R41213141
SBRad. Vel.22.568436-13.10000.2772--2.7270--
SBRad. Vel.21.824851-13.10000.0976--3.0780--
Output All Velocity Values    Format for output

Color Values

SourceSystemFitPeriodA0R21R31R41213141
SBJohnson B-V22.5684360.65500.2958--3.8964--
SBJohnson V-R22.5684360.36600.2923--3.7274--
SBJohnson V-I22.5684360.73300.3254--3.9774--
SBJohnson B-V21.8248510.65500.1346--4.0210--
SBJohnson V-R21.8248510.36600.1667--7.2572--
SBJohnson V-I21.8248510.73300.1930--5.3790--
Output All Color Values    Format for output